Utilisateur:Vidralta/Boîte à outils/Couleurs

Une page de Wikiversité.
Aller à la navigation Aller à la recherche
Couleurs classiques Couleurs claires
#E5E5E5 #ECECEC #DFDFDF #B2B2B2 #868686
#FFE5E5 #FFB2B2 #FF8080 #CC6666 #994C4C
#FFEFE5 #FFCFB2 #FFAE80 #CC8B66 #99694C
#FFF9E5 #FFECB2 #FFDF80 #CCB266 #99864C
#FCFFE5 #F6FFB2 #F0FF80 #C0CC66 #90994C
#F2FFE5 #D9FFB2 #BFFF80 #99CC66 #73994C
#E9FFE5 #BDFFB2 #90FF80 #74CC66 #57994C
#E5FFEC #B2FFC6 #80FF9F #66CC80 #4C9960
#E5FFF5 #B2FFE2 #80FFCE #66CCA5 #4C997C
#E5FFFF #B2FFFF #80FFFF #66CCCC #4C9999
#E5F6FF #B2E3FF #80D0FF #66A7CC #4C7D99
#E5ECFF #B2C6FF #809FFF #6680CC #4C6099
#E8E5FF #BBB2FF #8E80FF #7266CC #554C99
#F2E5FF #D9B2FF #BF80FF #9966CC #734C99
#FCE5FF #F5B2FF #EE80FF #BE66CC #8F4C99
#FFE5F9 #FFB2EC #FF80DF #CC66B2 #994C86
#FFE5EF #FFB2D0 #FF80B0 #CC668D #994C6A
15% 20% 25%
#ffd9d9 #ffcccc #ffbfbf
#ffd9ff #ffccff #ffbfff
#edd9ff #e6ccff #dfbfff
#e3d9ff #d9ccff #cebdff
#d9d9ff #ccccff #bfbfff
#d9edff #cce6ff #bfdfff
#d9fff6 #ccfff2 #bfffef
#d9ffd9 #ccffcc #bfffbf
#edffd9 #e6ffcc #dfffbf
#f6ffd9 #f2ffcc #efffbf
#f0f0cc #f0f0c0 #f0f0b4
#ffffd9 #ffffcc #ffffb1
#ffe7d9 #ffdfcc #ffd6bf
#ffebd9 #ffe4cc #ffddbf
Palette de Windows
#FF8080 #FFFF80 #80FF80 #00FF80 #80FFFF #0080FF #FF80C0 #FF80FF
#FF0000 #FFFF00 #80FF00 #00FF40 #00FFFF #0080C0 #8080C0 #FF00FF
#804040 #FF8040 #00FF00 #008080 #004080 #8080FF #800040 #FF0080
#800000 #FF8000 #008000 #008040 #0000FF #0000A0 #800080 #8000FF
#400000 #804000 #004000 #004040 #000080 #000040 #400040 #400080
#000000 #808000 #808040 #808080 #408080 #C0C0C0 #400040 FFFFFF